ป้ายกำกับ: powerpoint

ธรรมวิจารณ์ ธรรมศึกษาชั้นเอก

ธรรมวิจารณ์  คือ การเลือก… Read more »

พุทธานุประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก

ความเกิดของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย… Read more »

กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาเอก

ความหมายของกระทู้ ความหมายของค… Read more »

วินัยมุข ๓ นักธรรมชั้นเอก

สังฆกรรม แปลว่า กรรมที่สงฆ์พึง… Read more »

กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก

วิธีเรียงความแก้กระทู้ธรรม จัด… Read more »

วินัยมุขเล่ม 2 นักธรรมชั้นโท

อภิสมาจาร สิกขาบทแผนกนี้ &nbsp… Read more »

ศาสนพิธี นักธรรมชั้นโท

ศาสนพิธีเล่ม ๒ บทนิเทศ   … Read more »

อนุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นโท

อนุพุทธประวัติ หมายถึง  เ… Read more »

กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท

ขั้นตอนการเขียนเรียงความแก้กระ… Read more »

ธรรมวิภาค นักธรรมชั้นตรี

กุศลกรรมบถ ๑๐ ๑.  ปา… Read more »