ป้ายกำกับ: ใบความรู้นักธรรม

แผนผังปฏิจจสมุปบาท

แผนผังปฏิจจสมุปบาท  ซึ่งถ… Read more »

คู่มือส่งเสริมจริยธรรม

เรื่องที่  23  การบำ… Read more »

กลอนพ่อแม่

ดาวน์โหลด PowerPoint  กลอ… Read more »

พื้นฐานการดำเนินชีวิต

PowerPoint  สื่อการสอน สื… Read more »

ธรรมศึกษา

PowerPoint  สื่อประกอบการ… Read more »

ธรรมวิภาค ๑

PowerPoint ธรรมวิภาค   เอ… Read more »

ธรรมะกับหน้าที่

PowerPoint สื่อการเรียนสอน ว่า… Read more »

การเคารพพระสงฆ์

การเคารพพระสงฆ์ ศาสนาเป็นสถาบั… Read more »

สื่อศีล ๕

มนุษย์เราถือว่าคุณธรรม ๕ อย่าง… Read more »

กลอนศีล

     PowerPoint… Read more »

หน้าที่ชาวพุทธ

สื่อ PowerPoint ประกอบการเรียน… Read more »

แบบทดสอบ ทิศ 6

 PowerPoint ประกอบการเรีย… Read more »