ป้ายกำกับ: สื่อกาสอนเด็ก

ภาพประกอบมงคล ๓๘ ประการ

เป็นไฟล์ PowerPoint หรือสไลด์ … Read more »

มงคล ๓๘

PowerPoint  ว่าด้วยมงคล ๓… Read more »

มงคล ๓๘ ประการ

ในชีวิตคนเรา มักไปเที่ยวหาแต่ม… Read more »

จิตวิทยาในการสอนวัยรุ่น

PowerPoint  ประกอบการอบรม… Read more »

จิตวิทยาในการสอนศีลธรรม

การสอนศีลธรรม ซึ่งเป็นวิชาความ… Read more »

แผนผังปฏิจจสมุปบาท

แผนผังปฏิจจสมุปบาท  ซึ่งถ… Read more »

คู่มือส่งเสริมจริยธรรม

เรื่องที่  23  การบำ… Read more »

powerpoint พระพุทธศาสนา ม.๓

PowerPoint พระพุทธศาสนา ชั้นมั… Read more »

เกิดมาทำไม

Powerpoint สื่อการสอนพระพุทธศา… Read more »

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ปร… Read more »