เฉลยปัญหาวิชาวินัย นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี 2566

      ปิดความเห็น บน เฉลยปัญหาวิชาวินัย นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี 2566
เฉลยปัญหาวิชาวินัย นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี 2566
เฉลยปัญหาวิชาวินัย นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี 2566

เฉลยปัญหาวิชาวินัย นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี 2566

ปัญหาวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๐๐ น.

๑. พระวินัย คืออะไร ? ภิกษุรักษาพระวินัยดีแล้ว ย่อมได้อานิสงส์อะไร ?
ตอบ…คือพระพุทธบัญญัติและอภิสมาจาร ฯ ได้อานิสงส์ คือไม่ต้องเดือดร้อนใจ ได้รับ ความแช่มชื่นว่า ได้ประพฤติดีงาม จะเข้าหมู่ภิกษุผู้มีศีลก็องอาจไม่สะทกสะท้าน ฯ

๒. อาบัติคืออะไร ? อาการที่ภิกษุต้องอาบัติ ๖ อย่างนั้น อย่างไหนเสียหายมากที่สุด ?
ตอบ…คือ โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อ ที่พระพุทธเจ้าห้าม ฯ ต้องด้วยไม่ละอาย เสียหายมากที่สุด เพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นอาบัติ ก็ยังกล้าล่วงละเมิดด้วยใจด้านไม่รูจักละอาย ฯ

๓. สิกขา และ สิกขาบท ได้แก่อะไร ?
ตอบ…สิกขา ได้แก่ข้อที่ควรศึกษา สิกขาบท ได้แก่พระบัญญัติมาตราหนึ่ง ๆ ฯ

๔. ภิกษุทำคนอื่นให้ถึงแก่ความตาย ต้องอาบัติอะไรหรือไม่ ?
ตอบ… ถ้ามีเจตนา ทำมนุษย์ให้ตาย ต้องอาบัติปาราชิก ทำอมนุษย์ให้ตายต้องอาบัติถุลลัจจัย ถ้าไม่มีเจตนา ไม่ต้องอาบัติ ฯ

๕. ไตรจีวร มีอะไรบ้าง ? ภิกษุอยู่ปราศจากแม้คืนหนึ่ง ต้องอาบัติอะไร ?
ตอบ…มี สังฆาฏิ คือผ้าคลุม อุตตราสงค์ คือผ้าห่ม และอันตรวาสก คือ   ผ้านุ่ง ฯ  ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์

๖. ภิกษุนอนในที่มุงที่บังเดียวกันกับสามเณร จะเป็นอาบัติอะไรหรือไม่ ?
ตอบ…นอนได้ ๓ คืน ไม่เป็นอาบัติ เกินกว่านั้นต้องอาบัติปาจิตตีย์ ฯ

๗. พูดอย่างไร ชื่อว่าส่อเสียดภิกษุ ? ภิกษุพูดอย่างนั้นต้องอาบัติอะไร ?
ตอบ…เก็บความข้างนี้ไปบอกข้างโน้น เก็บความข้างโน้นมาบอกข้างนี้ ด้วยประสงค์จะให้เขารักตน หรือให้เขาแตกกัน ชื่อว่าส่อเสียดภิกษุ ฯ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ฯ

๘. ภิกษุบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุอื่นแก่อนุปสัมบัน เป็นอาบัติอะไรหรือไม่ ?
ตอบ…ถ้าได้รับสมมติไว้ ไม่เป็นอาบัติ แต่ถ้าไม่ได้รับสมมติเป็นอาบัติปาจิตตีย์ตามสิกขาบทที่ ๙ แห่งมุสาทวรรค

๙. เสขิยวัตร คืออะไร ? ภิกษุละเมิดต้องอาบัติอะไร ?
ตอบ…คือวัตรที่ภิกษุต้องศึกษา. ภิกษุละเมิดต้องอาบัติทุกกฎ

๑๐. การนุ่งเป็นปริมณฑล คือการนุ่งอย่างไร ?
ตอบ…นุ่งเบื้องบนปิดสะดือ แต่ไม่ถึงกระโจมอก เบื้องล่างปิดหัวเข่าทั้ง ๒ ลงมาเพียงครึ่งแข้ง ไม่คลุมข้อเท้า ฯ

เฉลยปัญหาวิชาวินัย นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี 2566
เฉลยปัญหาวิชาวินัย นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี 2566
เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....