เฉลยปัญหาวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี 2566

      ปิดความเห็น บน เฉลยปัญหาวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี 2566
เฉลยปัญหาวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี 2566
เฉลยปัญหาวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี 2566

เฉลยปัญหาวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี 2566

ปัญหาวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. คนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็น ๔ วรรณะ คืออะไรบ้าง ?
ตอบ…(๑) กษัตริย์ (๒) พราหมณ์ (๓) แพศย์ (๔) ศูทร

๒. อสิตดาบสกล่าวทำนายพระมหาบุรุษว่าอย่างไร ?
ตอบ…ทำนายไว้ว่า ถ้าอยู่ครองสมบัติ จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ถ้าออกบวช จักได้เป็นพระศาสดาเอกในโลก ฯ

๓. เจ้าชายสิทธัตถะทรงปรารภอะไรจึงเสด็จออกบรรพชา ?
ตอบ…ทรงปรารภความแก่ ความเจ็บ ความตาย และสมณะ (เทวทูต ๔)

๔. “ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง” เป็นคำพูดของใคร ? พูดกับใคร ?
ตอบ…เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้า ตรัสกับยสกุลบุตร

๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ใคร และเกิดผลอย่างไร ?
ตอบ…แก่ปัญจวัคคีย์, ท่านโกญฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม

๖. พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะสำเร็จเป็นพระโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากใคร ?
ตอบ…พระสารีบุตรเป็นพระโสดาบันเพราะฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระ พระโมคคัลลานะเป็นพระโสดาบันเพราะฟังธรรมจากพระสารีบุตร

๗. สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ชื่อว่าอะไร ? ตั้งอยู่ในเมืองไหน ?
ตอบ…ชื่อว่ามกุฏพันธนเจดีย์ ตั้งอยู่เมืองกุสินารา

๘. ใครถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธองค์ก่อนตรัสรู้ และก่อนปรินิพพาน ?
ตอบ…นางสุชาดาถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธองค์ก่อนตรัสรู้ นายจุนทะถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธองค์ก่อนปรินิพพาน

ศาสนพิธี

๙. ศาสนพิธี คืออะไร ? ผู้ที่ได้เรียนรู้แล้วได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง ?
ตอบ…คือ แบบอย่าง หรือแบบแผนต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติในทางพระศาสนา ฯ  ย่อมได้รับประโยชน์ คือ เป็นผู้ฉลาดในพิธีกรรมที่เกี่ยวด้วยการบำเพ็ญกุศล การทำบุญและการถวายทาน สามารถในการจัดพิธีต่างๆ ได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ชื่อว่าเป็นผู้รักษาขนบประเพณีอันงดงามของพระพุทธศาสนาไว้ได้ด้วย

๑๐. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คืออะไร ?
ตอบ…คือ การประกาศตนของผู้แสดงว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสิ่งสูงสุดและเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตน


ปัญหาวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี พ.ศ. 2566
ปัญหาวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี พ.ศ. 2566

ขอบพระคุณพระภิกษุครูอาจารย์ที่ส่งใบสอบนักธรรมเข้ามา
คำตอบของปัญหาวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี พ.ศ. 2566 ในบทความนี้ ไม่ใช่คำตอบหรือคำเฉลยที่ผมนำมาจากแม่กองธรรมสนามหลวง แต่เป็นคำตอบที่ผมตอบเองโดยอ้างอิงจากหนังสือพุทธประวัติและศาสนพิธี

นิมนต์ส่งใบปัญหานักธรรมชั้นต่าง ๆ มาที่ ID Line : prakumkrong
กราบขอบพระคุณมากครับ

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....