เฉลยปัญหาวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี 2566

      ปิดความเห็น บน เฉลยปัญหาวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี 2566
เฉลยปัญหาวิชาธรรม นักธรรมขั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี 2566
เฉลยปัญหาวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี 2566

เฉลยปัญหาวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี พ.ศ. 2566

ปัญหาวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ธรรมอะไร สามารถคุ้มครองโลกให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ?
ตอบ..ธรรมที่สามารถคุ้มครองโลกให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ได้แก่แก่ หิริ ความละอายแก่ใจ และ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป

๒. บุพพการีและกตัญญูกตเวทีได้แก่บุคคลเช่นไร ?
ตอบ…บุพพการีได้แก่บุคคลผู้ทำอุปการะก่อน  กตัญญูกตเวทีได้แก่บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว และตอบแทน ฯ

๓. รัตนะ ๓ มีอะไรบ้าง มีคุณอย่างไร ?
ตอบ… รัตนะ ๓ มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีคุณดังนี้
พระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้ว สอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วย
พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว
พระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว สอนผู้อื่นให้กระทำตามด้วย

๔. มูลเหตุที่ทำให้คนทำความชั่ว มีอะไรบ้าง ?
ตอบ… โลภะ อยากได้ โทสะ คิดประทุษร้ายเขา โมหะ หลงไม่รู้จริง

๕.ธาตุ ๔ มีอะไรบ้าง ? ความร้อน จัดเป็นธาตุอะไร ?
ตอบ… ธาตุ ๔ มี ๑.ปฐวีธาตุ ธาตุดิน ๒.อาโปธาตุ ธาตุน้ำ ๓.เตโชธาตุ ธาตุไฟ ๔.วาโยธาตุ ธาตุลม. ความร้อนจัดเป็นธาตุไฟ

๖.อริยสัจ ๔ มีอะไรบ้าง ? ความไม่สายกายไม่สบายใจ จัดเป็นอริยสัจข้อไหน ?
ตอบ… อริยสัจ ๔
๑.  ทุกข์
๒.  สมุทัย  คือเหตุให้ทุกข์เกิด
๓.  นิโรธ  คือความดับทุกข์
๔.  มรรค  คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
ความไม่สบายกาย  ไม่สบายใจ  จัดเป็นทุกข์ เพราะเป็นของทนได้ยาก

๗.โลกธรรม ธรรมที่ครอบงำสัตวโลก ๘ อย่างนั้นมีอะไรบ้าง ?
ตอบ…๑. ลาภ ๒. เสื่อมลาภ ๓. ยศ ๔. ความเสื่อมยศ ๕. นินทา ๖. สรรเสริญ ๗. สุข ๘. ทุกข์

คิหิปฏิบัติ

๘.มิตรแท้ที่ควรคบ ๔ ประเภท มีอะไรบ้าง ?
ตอบ…
๑.มิตรมีอุปการะ
๒.มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข
๓.มิตรแนะนำประโยชน์
๔.มิตรมีความรักใคร่

๙.อบายมุข ๔ มีอะไรบ้าง ?
ตอบ…
๑.ความเป็นนักเลงหญิง
๒.ความเป็นนักเลงสุรา
๓.ความเป็นนักเลงเล่ยการพนัน
๔.ความคบคนชั่วเป็นมิตร

๑๐. สังคหวัตถุ ๔ มีอะไรบ้าง ?
ตอบ…
๑.ทาน ให้ปันสิ่งของ ๆ ตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน
๒.ปิยวาจา เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน
๓.อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
๔.สมานัตตตา ความเป็นคนมีตนเสมอไม่ถือตัว


เฉลยปัญหาวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี 2566
เฉลยปัญหาวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี 2566

ขอบพระคุณพระภิกษุครูอาจารย์ที่ส่งใบสอบนักธรรมเข้ามา
คำตอบของปัญหาวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี พ.ศ. 2566 ในบทความนี้ ไม่ใช่คำตอบหรือคำเฉลยที่ผมนำมาจากแม่กองธรรมสนามหลวง แต่เป็นคำตอบที่ผมตอบเองโดยอ้างอิงจากหนังสือนวโกวาท

นิมนต์ส่งใบปัญหานักธรรมชั้นต่าง ๆ มาที่ ID Line : prakumkrong
กราบขอบพระคุณมากครับ

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....