สวดมนต์หมู่สรภัญญะ องค์ใดพระสัมพุทธ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

      ปิดความเห็น บน สวดมนต์หมู่สรภัญญะ องค์ใดพระสัมพุทธ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

คำบูชาพระรัตนตรัย-แปล

 

(หัวหน้านำกล่าว)         อะระหัง…………

(รับพร้อมกัน)   สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา           พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์,ดับเพลิง

                                                                        ทุกสิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

พุทธัง กะกร่อมวันตัง  อะภิวาเทมิ,                     ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

                                                                        (กราบ)

สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,                         พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว

ธัมมังนมัสสามิ,                                                ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม, 

                                                                        (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,           พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว

สังฆัง นะมามิ.                                                  ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ 

                                                                        (กราบ)

(หัวหน้านำกล่าว)          นะโม…

(ว่าพร้อมกัน)               ตัสสะ ภะคะวะโต,        ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

อะระหะโต                                                       ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส,

สัมมาสัมพุทธัสสะ,                                           ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง. (ว่า ๓ หน)

 

                                                      สวดบทพระพุทธคุณ

(นำ)  อิติปิโส ภะคะวา 

(รับพร้อมกัน)               อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ ภะคะวา-ติ.

สวดทำนองสรภัญญะ

      (นำ)  องค์ใดพระสัมพุทธ

(รับพร้อมกัน)                                                               สุวิสุทธสันดาน

ตัดมูลเกลสมาร                                                             บ่มิหม่นมิหมองมัว

      หนึ่งในพระทัยท่าน                                                ก็เบิกบานคือดอกบัว

ราคีบพันพัว                                                                 สุวคนธกำจร

      องค์ใดประกอบด้วย                                                พระกรุณาดังสาคร

โปรดหมู่ประชากร                                                       มละโอฆกันดาร

      ชี้ทางบรรเทาทุกข์                                                   และชี้สุขเกษมสานต์

ชี้ทางพระนฤพาน                                                         อันพ้นโศกวิโยกภัย

      พร้อมเบญจพิธจัก                                                   ษุจรัสวิมลใส

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล                                                        ก็เจนจบประจักษ์จริง

      กำจัดน้ำใจหยาบ                                                     สันดานบาปแห่งชายหญิง

สัตว์โลกได้พึ่งพิง                                                          มละบาปบำเพ็ญบุญ

      ข้าขอประนตน้อม                                                   ศิรเกล้าบังคมคุณ

สัมพุทธการุญ-                                                             ยะภาพนั้นนิรันดร ฯ  (กราบ)

                                     

สวดบทพระธรรมคุณ  (สวากขาโต)

(หัวหน้านำ) สวากขาโต

(รับพร้อมกัน)   ภะคะวะตา  ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง

เวทิตัพโพ วิญญูหี-ติ.

บทพระธรรมคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

 

(หัวหน้านำ)  ธรรมะคือคุณากร

(รับพร้อมกัน)                                                                           ส่วนชอบสาธร

ดุจดวงประทีปชัชวาล   

      แห่งองค์พระศาสดาจารย์                                                    ส่องสัตว์สันดาน

สว่างกระจ่างใจมล

      ธรรมใดนับโดยมรรคผล                                                     เป็นแปดพึงยล

และเก้ากับทั้งนฤพาน

      สมญาโลกอุดรพิสดาร                                                        อันลึกโอฬาร

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส        

      อีกธรรมต้นทางครรไล                                                       นามขนานขานไข

ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

      คือทางดำเนินดุจคลอง                                                        ให้ล่วงลุปอง

ยังโลกอุดรโดยตรง

      ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์                                                        นบธรรมจำนง

ด้วยจิตและกายวาจา ฯ                                                               (กราบ)

                                                                       

สวดบทพระสังฆคุณ

 

(นำ)   สุปะฏิปันโน 

(รับพร้อมกัน)               ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ  สามีจิปะฏิปันโน   ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  ยะทิทัง   จัตตาริ   ปุริสะยุคานิ    อัฏฐะ   ปุริสะปุคคะลา   เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  อาหุเนยโย   ปาหุเนยโย   ทักขิเนยยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง   ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

                                                                                     

                                                     สวดทำนองสรภัญญะ

 

(นำ) สงฆ์ใดสาวกศาสดา 

(รับพร้อมกัน)    รับปฏิบัติมา                                                    แต่องค์สมเด็จภควันต์

      เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-                                                      ลุทางที่อัน

ระงับและดับทุกข์ภัย

      โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร                                                      ปัญญาผ่องใส

สะอาดและปราศมัวหมอง

      เหินห่างทางข้าศึกปอง                                                        บ่มิลำพอง

ด้วยกายและวาจาใจ

      เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-                                                         ศาลแต่โลกัย

และเกิดพิบูลย์พูนผล

      สมญาเอารสทศพล                                                             มีคุณอนนต์

อเนกจะนับเหลือตรา

      ข้าขอนบหมู่พระศรา-                                                         พกทรงคุณา

นุคุณประดุจรำพัน

      ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์                                                         พระไตรรัตน์อัน

อุดมดิเรกนิรัติสัย                                                         

      จงช่วยขจัดโพยภัย                                                              อันตรายใดใด

จงดับและกลับเสื่อมสูญ                                                (กราบ)

 

    สวดชัยสิทธิค

(นำ)    พาหุง

(รับพร้อมกัน)   สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง  ครีเมขะลัง  อุทิตะโฆระสะ เสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท  ตันเตชะสา  ภะวะตุเต  ชะยะสิทธิ  นิจจัง

                                                          สวดทำนองสรภัญญะ

(นำ)  ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุท-

(รับพร้อมกัน)                                                                           ธะวิสุทธศาสดา

ตรัสรู้อนุตตะระสมา-                                                                ธิณโพธิบัลลังก์

      ขุนมารสหัสสะพหุพา-                                                        หุวิชาวิชิตขลัง

ขี่คีริเมขละประทัง                                                                     คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ

      แสร้งเสกสราวุธะประดิษฐ์                                                  กลคิดจะรอนราญ

รุมพลพหลพยุหปาน                                                                 พระสุมทรทะนองมา

      หวังเพื่อผจญวรมุนิน-                                                         ทะสุขินะราชา

พระปราบพหลพยุหะมา-                                                          ระมะเลืองมลายสูญ

      ด้วยเดชะองค์พระทศพล                                                      สุวิมละไพบูลย์

ทานาทิธรรมะวิธิกูล                                                                 ชนะน้อมมะโนตาม

      ด้วยเดชะสัจจะวจนา                                                           และนมามิองค์สาม

ขอจงนิกรพละสยาม                                                                 ชยะสิทธิทุกวาร

      ถึงแม้จะมีอริวิเศษ                                                               พละเดชะเทียมมาร

ขอไทยผจญพิชิตะผลาญ                                                           อริแม้นมุนินทร     

                                                        (กราบ ๓ ครั้ง)

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....