คำกล่าวปฏิญาณ

      ปิดความเห็น บน คำกล่าวปฏิญาณ

ข้าพเจ้าขอตั้งจิต ปณิธาน อย่างหาญกล้า 
ดวงจิตข้า จะคงมั่น ไม่หวั่นไหว
จะนับถือ สักการะ  พระรัตนตรัย
ทั้งกายใจ  แน่วแน่  ไม่แปรปรวน
จะปฏิบัติ ตามหลักธรรม คำสอนสั่ง
เพื่อเหนี่ยวรั้ง  ดวงใจ ไม่ผันผวน
แม้จะมี ผู้ใด  มุ่งใฝ่ชวน
จะไม่ด่วน  เปลี่ยนใจ ไปศรัทธา
จะแน่วแน่  ซื่อตรง  องค์พุทธะ    
ด้วยสัจจะ  ยึดมั่น  พระศาสนา
………………..

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....