คำแนะนำการขออนุญาตตั้งวัด

      ปิดความเห็น บน คำแนะนำการขออนุญาตตั้งวัด

คำแนะนำการขออนุญาตตั้งวัด

เอกสารคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ

1. รายงานขอตั้งวัด  ศ.ถ.๓

2. สำเนาหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด

3. สำเนาหนังสือเกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดินที่ใช้สร้างวัด  เช่นโฉนด น.ส.๓  น.ส.๓ ก. สค.๑ ฯลฯ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตตั้งวัด   ถ้าผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดมอบอำนาจให้ผู้อื่นขอตั้งวัดแทนตนเอง   ต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจแนบประกอบด้วย  พร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบให้ทราบถึงเหตุของการมอบอำนาจ

5. สำเนาหนังสือสุทธิของพระภิกษุที่จะเป็นเจ้าอาวาส (ต้องมีพรรษา ๕ ขึ้นไป) , สำเนาหนังสือสุทธิพระภิกษุที่อยู่จำพรรษา  จำนวน ๔ รูป  ให้ถ่ายทุกหน้า   ถ้าเป็นพระมีสมณศักดิ์ ให้ถ่ายสำเนาแนบด้วย  เอกสารทั้งหมดให้ลงลายมือชื่อกำกับให้เรียบร้อย

6. แผนผังแสดงอาคารเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างของวัดที่จะสร้างขึ้น  โดยแสดงขนาดและตำแหน่งอาคารต่างๆ ตรงตามจำนวนและรูปที่ดินในโฉนดที่ดิน  และจัดทำเป็นแบบพิมพ์เขียวมีมาตราส่วนประกอบ  คือ

  – เนื้อที่จำนวน  ๖–๑๐ ไร่   ใช้มาตราส่วน๑ : ๒๕๐

  – เนื้อที่จำนวน  ๑๐–๒๐ ไร่   ใช้มาตราส่วน ๑ :๕๐๐

  – เนื้อที่จำนวน  ๒๐ ไร่ขึ้นไป   ใช้ตามความเหมาะสม ๑ : ๗๕๐  หรือ ๑ : ๑๐๐๐

7.แผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะใช้สร้างวัด โดยมีรายละเอียดแสดงที่อยู่ของหมู่บ้านและสถานที่สำคัญที่อยู่          ใกล้เคียงโดยรอบ,  บอกเส้นทางที่จะไปยังวัดนั้น ๆ โดยมีระยะทางกำกับด้วย  และในแต่ละทิศให้ระบุวัดและระยะห่างจากวัดที่จะขอสร้างชัดเจน  

8. ถ้าสถานที่สร้างวัดมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง ให้แนบเอกสารเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองด้วย

9. รูปถ่ายสถานที่ สิ่งก่อสร้าง ให้เห็นชัดเจน และเป็นภาพจริง

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

๑.  จำนวนพระภิกษุจำพรรษาไม่ต่ำกว่า ๔ รูป  จึงต้องขอสำเนาหนังสือสุทธิของพระภิกษุจำนวน  ดังกล่าวมาด้วย

๒.  กรณีผู้ขออนุญาตสร้างวัดถึงแก่กรรม  ให้ประชาชนในหมู่บ้านดำเนินการประชุมร่วมกันเพื่อลงความคิดเห็นและมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน    และให้แนบหนังสือใบมรณบัตรขอผู้ได้รับอนุญาตสร้างวัดมาด้วย   และถ้าย้ายที่อยู่และมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน  ให้นำหนังสือมอบอำนาจและหลักฐานผู้รับมอบอำนาจแนบประกอบมาด้วย   พร้อมทำบันทึกชึ้แจงเหตุผลประกอบส่งมาด้วย

๓. ผู้ขออนุญาตสร้างวัดและผู้ขออนุญาตตั้งวัดต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน  ถ้าเป็นบุคคลอื่นต้องชี้แจงเหตุผลประกอบเสมอ

หมายเหตุเอกสารที่ให้ดาวน์โหลดนี้ อาจจะเป็นตัวอย่างที่เก่าแล้ว ฉะนั้นขอให้ท่านตรวจสอบกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหลัก และปฏิบัติตามนั้น

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....