บทขัดจุลราชปริตต์

      ปิดความเห็น บน บทขัดจุลราชปริตต์

จุลราชปริตร
เจ็ดตำนาน

             
       สรชฺชํ  สเสนํ  สพนฺธุง นรินฺทํ,
      ปริตฺตานุภาโว   สทา   รกฺขตูติ.
      ผริตฺวาน   เมตฺตํ  สเมตฺตา  ภทนฺตา,
      อวิกฺขิตฺตจิตฺตา   ปริตฺตํ    ภณนฺตุ.
สคฺเค  กาเม  จ  รูเป  คิริสิขรตเฏ  จนฺตลิกฺเข  วิมาเน,
ทีเป  รฏฺเฐ  จ  คาเม  ตรุวนคหเน  เคหวตฺถุมฺหิ  เขตฺเต,
ภุมฺมา  จายนฺตุ  เทวา  ชลถลวิสเม  ยกฺขคนฺธพฺพนาคา,
ติฏฺฐนฺตา  สนฺติเก  ยํ  มุนิวรวจนํ  สาธโว  เม  สุณนฺตุ.
ธมฺมสฺสวนกาโล    อยมฺภทนฺตา, 
ธมฺมสฺสวนกาโล    อยมฺภทนฺตา,
ธมฺมสฺสวนกาโล    อยมฺภทนฺตา.

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....