การขออุปสมบท

      ปิดความเห็น บน การขออุปสมบท

คุณสมบัติผู้อุปสมบท
 เป็นชาย อายุไม่ตํากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้รับการอนุญาตจากมารดาบิดา เป็นสุภาพชนมีความประพฤติดี ไม่มีความประพฤติเสียหาย เช่น ติดสุรา ยาเสพติด ไม่เป็นคนจรจัด
 อ่านและเขียนหนังสือภาษาไทยได้ ไม่เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ
 ไม่เป็นคนล้มละลาย หรือมีหนีสินผูกพัน
 ปราศจากบรรพชาโทษ มีร่างกายสมบูรณ์อาจบําเพ็ญสมณกิจได้ ไม่เป็นคนชรา ไร้ความสามารถ หรือทุพพล ภาพพิกลพิการ มีสมณบริขารครบถ้วนถูกต้องตามพระธรรมวินัย
 สามารถกล่าวคําขอบรรพชาอุปสมบท ( แบบ “เอสาหังฯ” )ได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต้องไม่วิบัติ
 
ลักษณะต้องห้ามของผู้อุปสมบท เป็นผู้ทําความผิด หลบหนีอาญาแผ่นดิน
 เป็นผู้หลบหนีราชการ
 เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
 เป็นผู้เคยถูกตัดสินจําคุก ฐานเป็นผู้ร้ายสําคัญ
 เป็นผู้ถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดตามพระวินัย
 เป็นผู้มีโรคติดต่ออันน่ารังเกียจ เช่น วัณโรคระยะอันตราย ติดเชือ HIV เป็นผู้พิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได้

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....