หนังสือทำวัตรแปล 49 หน้า

      ปิดความเห็น บน หนังสือทำวัตรแปล 49 หน้า

รวมบททำวัตรเช้า – เย็น แปล มีทั้งหมด 49 หน้า

 

(หันทะ มะยัง สาระภัญเญนะ รัตนะคุณัง กะโร มะเส)

อิมีนา สักกาเรนะ  ข้าขอน้อมสักการบูชา องค์สมเด็จพระศาสดา ผู้ทรงปัญญา และบารมี ทรงสง่าด้วยราศี ประเสริฐเลิศดี มีพระคุณ ทรงมีเมตตา เกื้อหนุน แผ่บุญค้ำจุนให้พ้นภัย ท่านเป็นประทีป ดวงสดใส ให้กำเนิดพระรัตนะตรัยที่ดวงงาม องค์แห่งรัตนะมีสาม ระบือนามไปทั่วธานี องค์พระพุทธะชินนะสี ตรัสรู้ชอบดีในพระธรรม ชาวพุทธทุกคน จงจดจำช่วยกันแนะนำให้แพร่ไป  ทุกคนจะเกิดเลื่อมใส พระธรรมนำสุขใจสถาพร  ผู้แนะนำ ซึ่งสั่งสอน คือศิษย์พระชินนะวรทุกพระองค์  มวลหมู่ภิกษุสงฆ์ ได้ดำรงพระศาสนามา  ลูกขอก้มกราบวันทาพุทธศาสนา จงถาวร เถิด เอย

 

(หันทะ มะยัง สาระภัญเญนะ มาตาปิตา คุณัง กะโรมะเส)

อิมินาสักกาเรนะ  ข้าขอกราบ สักการะบูชา อันพระบิดร มารดา ผู้ข้าขอน้อม ระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ได้ให้กำเนิดลูกเกิดมา ทั้งการศึกษาและอบรม  ถึงแม้ลำบาก สุดขื่นขม ทุกข์ระทม สักเพียงใด ท่านไม่เคยจะหวั่นไหว ต่อสิ่งใด ที่ได้เลี้ยงมา  พระคุณท่านล้นฟ้ายิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ลูกขอบูชาเป็นอาจินต์ ตราบจนสิ้นดวงชีวา ขอปวงเทพไทยช่วยรักษาพระบิดร มารดา ของข้าเทอญ.
 

(หันทะ มะยัง สาระภัญเญนะ อาจาริยะ คุณัง กะโร มะเส)

อิมินา สักกาเรนะ  ข้าขอน้อม คารวะบูชา อันคุณพระอุปัชฌายา ผู้ให้การศึกษาและอบรม เริ่มต้นจากวัยประถมให้วิทยาคมเสมอมา เพิ่มพูนสติปัญญาอีกวิชา ศีลธรรมประจำใจ ท่านชี้ทางสว่างสดใส ทั้งระเบียบ วินัยประจำตน ศิษย์ที่ดีต้องหมั่นฝึกฝนให้ประพฤติตนตลอดไป จงสังวรสำรวมเอาไว้ ทั้งกายและใจให้มั่นคง  ตั้งจิตไว้ให้เที่ยงตรงเพื่อจรรโลงในพระคุณ ขอผลบุญโปรดจงเกื้อหนุน อาจารย์ผู้มีพระคุณ ทุกท่านเทอญ.

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....