หนังสือสวดมนต์

      ปิดความเห็น บน หนังสือสวดมนต์

ดาวน์โหลดหนังสือสวดมนต์กันไปสวดมนต์เพื่อความสงบแห่งใจ เพื่อลดโลกร้อนกันครับ
ตัวอย่างสารบัญ

ภาคพิธีบวช
พิธีสมาทานพระกรรมฐาน
 คำแผ่เมตตา
 คำบูชาพระรัตนตรัย
 คำอาราธนาศีล ๕
 คำอาราธนาศีล ๘
 คำสมาทานศีล ๕ และ ศีล ๘
 พิธีลากรรมฐาน
 กล่าวคำขอขมา
ศาสนพิธี ๑
บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น วัดถ้ำเขาเขียว
 บทสวดแผ่เมตตา
 บทระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
 บทระลึกถึงคุณบิดามารดา
 บทระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์
บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า
 คำบูชาพระรัตนตรัย
 คำนอบน้อมพระพุทธเจ้า
 พุทธาภิถุติ
 ธัมมาภิถุติ
 สังฆาภิถุติ
 รัตนัตตยัปณาคาถา
 สังเวคปริกิตตะนะปาฐะ
 ปัตติทานะคาถา
บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น
 คำบูชาพระรัตนตรัย
 ปุพพะภาคะนะมะการ
 พุทธานุสสะติ
 พุทธาภิคิติ
 ธัมมานุสสติ
 ธัมมาภิคีติ
 สังฆานุสสะติ
 สังฆาภิคิติ
 อุททิสสะนาธฏฐานะคาถา
 ตังขณักปัจจเวกขณปาฐะ
 อติตะปัจจะเวกขณปาฐะ
ศาสนพิธี ๒
 ชุมนุมเทวดา
 คำอาราธนาธรรม
 บทถวายพรพระ
 เมตตานิสังสะสุคตะปาฐะ
 อะภะยะปริตตัง
 ธัมมะจักกับปะวัตตะนุสุตตัง
 คำนมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
 คำบูชาพระพุทธสิงหิงค์
 พระคาถาชินบัญชร
 คำไหว้พระจุฬามณี
 บทไหว้ปาระมี  ๓๐ ทัส
 คำกล่าวคาถาโพธิบาท
 พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ
 คำไหว้พระเจ้าสิบชาติ
 บทแปลสังขาร
 เทวดาอุยโยชะนะคาถา
 บทกราบกล่าวขอสมาภัย
 คำกล่าวตั้งองค์พระกรรมฐาน
 คำแผ่เมตตาหลังนั่งกรรมฐาน
 บทอนุโมทนาวิธี
 อาฎานาฏิยะปริตตัง
ศาสนพิธี ๓ (ว่าด้วยคำถวาย)
ศาสนพิธี ๔ (ว่าด้วยคำบูชา)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....