ข้อสอบปลายภาคเรียน พระพุทธศาสนา ม. 3

      ปิดความเห็น บน ข้อสอบปลายภาคเรียน พระพุทธศาสนา ม. 3

ตอนที่ 2    จงตอบคำถามหรือเติมช่องว่างด้วยคำหรือข้อความสั้น ๆ  โดยเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

  1. วันอาสาฬหบูชา  สำคัญอย่างไร…………………………
  2. ผู้ที่ได้เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา  คือ……………………………….
  3. ปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้น  มีชื่อว่า………………………………………..
  4. การเข้าพรรษา  หมายถึง…………………………………………………………………
  5. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาที่…………………………….แขวงเมือง…………………………….
  6. วันวิสขาบูชา  มีความสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างไรบ้าง……………………………………………
  7. พระพุทธเจ้าประสูติที่………………………อยู่ระหว่าง……………………….กับกรุง………………..
  8. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่……….………………ใกล้กรุง……………………………แคว้น………………..
  9. พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่…………………..กรุง……………………….แคว้น………………………..
  10. งานวันวิสาขบูชา  เริ่มจัดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่สมัยใด………………………………………………

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....