ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา ม.2

      ปิดความเห็น บน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา ม.2

จงตอบคำถามต่อไปนี้  โดยเขียนคำตอบลงในช่องที่กำหนดไว้  พอเข้าใจ

๑.  พระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไร……..

๒.  พระพุทธศาสนา เป็นบ่อเกิดวัฒนธรรมไทยด้านใดบ้าง………

๓.  พระพุทธศาสนา มีอิทธิพลต่อจิตใจคนไทยอย่างไรบ้าง…..

๔.  พุทธสาวก และ พุทธสาวิกา  คือใคร………..

๕.  การเรียนรู้ประวัติพุทธสาวก และพุทธสาวิกา ได้รับประโยชน์อะไรบ้าง……..

๖.  จงบอกชื่อพุทธสาวกและพุทธสาวิกาที่นักเรียนรู้จักมาท่านละ ๑  รูป  ได้แก่………..

๗.  การเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จะได้รับประโยชน์อย่างไร…………

๘.  ฆราวาสธรรม หมายถึงธรรมสำหรับใคร…….

๙.  การคบคนชั่วเป็นมิตร จะได้รับโทษอะไรบ้าง……

๑๐. พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี  ต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง……….

๑๑. นักเรียนจะปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์อย่างไร จึงจะเหมาะสม ………..

๑๒. ถ้านักเรียนไปทำบุญที่วัด  มีสิ่งใดบ้างที่ไม่ควรประพฤติปฏิบัติ ……….

๑๓.  นักเรียนมีความคาดหวังอะไรบ้าง  จากการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา……..

๑๔.  นักเรียน คิดว่าการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ได้รับประโยชน์ด้านความรู้มากน้อยอย่างไร………

๑๕.  ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง  ที่นักเรียนต้องการจะเรียนรู้มากที่สุดในวิชาพระพุทธศาสนา…….

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....