รวมปัญหา ถาม – ตอบ ศาสนพิธี 50 ข้อ

      ปิดความเห็น บน รวมปัญหา ถาม – ตอบ ศาสนพิธี 50 ข้อ

แบบทดสอบศาสนพิธี      ชิงทุนการศึกษา

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.  2546

—————

1.         วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  มีกี่วัน     5    วัน   คือวันอะไรบ้าง.     1.  วันออกพรรษา        2.  วันวิสาขบูชา          3.  วันอาสาฬหบูชา       4.  วันมาฆบูชา          5.  วันเข้าพรรษา

2.         วันวิสาขบูชา  ตรงกับวันเพ็ญ              15        ค่ำเดือน           6    มีความสำคัญอย่างไร.              เป็นวันประสูติ    ตรัสรู้    ปรินิพพาน

3.         วันอาสาฬหบูชา   ตรงกับวันเพ็ญ        15        ค่ำเดือน           8    มีความสำคัญอย่างไร.              แสดงปฐมเทศนา

4.         วันมาฆบูชา     ตรงกับวันเพ็ญ             15        ค่ำเดือน           3   มีความสำคัญอย่างไร.              แสดงโอวาทปาฏิโมกข์

5.         วันเข้าพรรษา   ตรงกับวันแรม             1          ค่ำเดือน           8

6.         วันออกพรรษา   ตรงกับวันขึ้น            15        ค่ำเดือน           11

7.         การปวารณาออกพรรษา  หมายถึง       การยอมให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนได้

8.         วันที่นิยมเวียนเทียนมีกี่วัน       4          วันคือวันอะไรบ้าง             1.  วันวิสาขบูชา    2.  วันมาฆบูชา            3.  วันอาสาฬหบูชา            4.  วันอัฏฐมีบูชา

9.         ผ้าที่นิยมถวายในวันเข้าพรรษา   เรียกว่าผ้าอะไร.                                ผ้าอาบน้ำฝน

10.       การเวียนเทียนในวันสำคัญต่างๆ   จัดเป็นพิธีอะไร.                             กุศลพิธี

11.       คำขึ้นต้นว่า  “พฺรหมา   จ  โลกา…..”   เป็นคำอะไร.                             อาราธนาธรรม

12.       คำขึ้นต้นว่า  “มยํ  ภนฺเต  ติสรเณน…..”  เป็นคำอะไร.                          อาราธนาศีล

13.       คำขึ้นต้นว่า  “วิปตฺติปฏิพาหาย………”   เป็นคำอะไร.                          อาราธนาพระปริตร

14.       คำกรวดน้ำแบบย่อว่าอย่างไร.              อิทํ  เม  ญาตีนํ  โหตุ  สุขิตา  โหนฺตุ  ญาตโย

15.       คำลาข้าวพระพุทธว่าอย่างไร.              เสสํ  มงฺคลา  ยาจามิ

16.       คำขึ้นต้นว่า  “อิมานิ  มยํ  ภนฺเต   มตกภตฺตานิ …….”   เป็นคำอะไร.     ถวายสังฆทาน

17.       ผ้านุ่งสำหรับภิกษุ   เรียกว่าอะไร.     ผ้าอันตรวาสก  (สบง)

18.      พิธีเข้าพรรษาจัดเข้าในพิธีอะไร.

19.      วันธัมมัสสวนะ   หมายถึงวันอะไร.  วันฟังธรรม

20.      วันมหาปวารณา  คือวันอะไรง    วันออกพรรษา

21.     หลังออกพรรษา   1  วัน   เรียกว่าวันอะไร.   วันเทโวโรหนะ

22.     พิธีตักบาตรเทโว  พิธีเจริญพระพุทธมนต์  จัดเข้าในพิธีอะไร. 

23.     คำว่า  “สงฆ์”  หมายถึงพระตั้งแต่กี่รูปขึ้นไป         4   รูป

24.    ผ้าวัสสิกสาฎก   หมายถึงผ้า      ผ้าอาบน้ำฝน

25.    การทอดผ้ากฐิน  มีกำหนดอย่างไร.    แรม   1    ค่ำเดือน    11  ถึงกลางเดือน   12

26.    “อิมานิ  มยํ  ภนฺเต  ปํสุกุล  จีวรานิ……”  เป็นคำขึ้นต้นคำอะไร.                       ถวายผ้าป่า

27.    พุทะมามกะ   หมายถึง.         ผู้นับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นของตน

28.    พระสงฆ์  มีกี่ประเภท.    2     ประเภท       คือ  1.  สมมติสงฆ์                          2.  อริยสงฆ์

29.       สมมติสงฆ์      หมายถึง.   พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่บรรลุมรรคผล  อริยสงฆ์          หมายถึง.   พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุมรรคผล

30.       ธูป   3   ดอก    หมายถึง.          พระคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง   3

            เทียน    2  เล่ม  หมายถึง.          พระธรรมและพระวินัย

            ดอกไม้            หมายถึง.          พระสงฆ์

31.       การเวียนเทียนต้องเวียนจากข้างไหนไปข้างไหน.     เวียนขวามือพระพุทธรูป

32.       ในหนึ่งเดือนมีวันพระกี่วัน   4    วัน

33.       เหล่ากอของสมณะ    หมายถึงใคร.       สามเณร

34.       การกราบบุคคลโดยทั่วไปควรกราบอย่างไร.   1   ครั้ง   ไม่แบมือ

35.       การกราบศพ  ควรกราบกี่ครั้ง  ใช้ธูปกี่ดอก     1   ครั้ง    1  ดอก

36.       การกราบพระควรใช้แบบใด.     แบบเบญจางคประดิษฐ์

37.       การจุดเทียนที่ถูกต้อง  ควรจุเล่มไหนก่อน   ขวามือพระพุทธรูป

38.       อัญชลี              หมายถึง        ยกมือขึ้นประนมมือ

            วันทา               หมายถึง       ยกมือที่ประนมขึ้นไหว้

            อภิวาท             หมายถึง       การกราบลง

39.       คำว่า  “นมัสการ”  หมายถึง       การไหว้

40.       การไหว้บิดามารดา   ครู   อาจารย์  หัวแม่มือจรดที่ใด.    จรดที่ปลายจมูก

41.       การนิมนต์พระไปสวดงานอวมงคล  ควรใช้คำนิมนต์ว่าอย่างไร.  ขออาราธนานิมนต์สวดพระพุทธมนต์

42.       การนิมนต์พระไปสวดงานมงคล  ควรใช้คำนิมนต์ว่าอย่างไร. ขออาราธนานิมนต์เจริญพระพุทธมนต์

43.       ชายที่จะบวชเป็นพระได้   จะต้องมีอายุครบกี่ปี.     20        ปี

44.       วันอาสาฬหบูชา     พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาชื่อ.     ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

45.       วันมาฆบูชา     พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาชื่อ.                 โอวาทปาฏิโมกข์

46.       การถวายทานแก่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจง ,  ถวายเป็นรวม  เรียกว่า.      สังฆทาน

47.       พิธีกรรม          หมายถึง      แบบแผน    แบบอย่าง

48.       การอาราธนา   หมายถึง         การเชื้อเชิญ

49.       การบูชาแบ่งออกเป็นกี่อย่าง      2      อย่าง    อะไรบ้าง.  1.  อามิสบูชา    2.  ปฏิบัติบูชา

50.       โดยทั่วไปการอาราธนาศีล  นิยมอาราธนาศีลใด.      ศีล   5

 

————————————–

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....