หมวดหมู่: ใบความรู้

ใบความรู้

ประวัติและความสำคัญของวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพร… Read more »

ประวัติและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชานั้น เป็นวันที่พร… Read more »

แผนผังปฏิจจสมุปบาท

แผนผังปฏิจจสมุปบาท  ซึ่งถ… Read more »

แผนผังวัฏฏสงสาร

แผนผังวัฏฏสงสาร ๓๑ ภูมิ  … Read more »

แผนที่ชมพูทวีป

ตามรอยการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธอ… Read more »

วันมาฆบูชา

เป็นไฟล์แบบ .PDF ใบความรู้วันส… Read more »